Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin  Siyasi sənədlər Arxivinin oxu zalında  İŞ  QAYDALARI

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Siyasi sənədlər Arxivinin oxu zalında İŞ QAYDALARI

1. Ümumi qaydalar

1.1. AR Prezidentinin İşlər İdarəsinin Siyasi Sənədlər Arxivi (sonralar AR Pİİ SSA) 2007-ci il iyunun 21-də AR Prezidentinin Sərəncamı əsasında AR Milli Arxiv İdarəsinin tabeliyində olan Siyasi Partiyalar və İctimai Hərəkatlar Dövlət Arxivi (sabiq Azərb. KP MK yanında Partiya Tarixi İnstitutunun Partiya Arxivinin sənədlər bazası əsasında) AR Prezidentinin İşlər İdarəsinin tabeliyinə verilib.
1.2. Arxiv AR Prezidentinin İşlər İdarəsinin rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərir.
1.3. Hazırkı Qaydalar Arxivin oxu zalında açıq sənədlərlə iş qaydalarını müəyyən edir.
1.4. Oxu zalında iş qaydaları, istifadəçilərin Arxivin işçiləri tərəfindən xidmətləri və onların məsuliyyəti Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi, həmçinin 1999-cu il 22 iyun tarixli «Milli arxiv fondu haqqında» 694-IQ saylı Azərbaycan Respublikasının qanununa əsasən müəyyən edilir.
1.5. Bütün oxucular Arxivdəki sənədlərin açıq istifadəsi üçün bərabər hüquqlara malikdirlər.
1.6. Arxivin oxu zalına gəlməsinə və sənədlərin istifadəsinə görə pul ödənilmir.
1.7. Oxu zalının iş qaydaları Arxivin rəhbərliyi tərəfindən müəyyən edilir.

2. AR Pİİ SSA-nın oxu zalına istifadəçilərin buraxılma qaydaları

2.1. Araşdırma aparan və xidməti tapşırıqlar yerinə yetirən istifadəçilər onları göndərən təşkilatın adından rəsmi məktub və ya şəxsi ərizə təqdim etdikləri halda Arxivin rəhbərliyinin icazəsi ilə oxu zalına buraxılırlar.
2.2. Şəxsi ərizələrdə və rəsmi məktublarda istifadəçilərin soyadı, adı, atasının adı, vəzifəsi, elmi dərəcəsi, tədqiqatın mövzusu və xronoloji çərçivələri göstərilməlidir. Ərizə və ya məktub təqdim edildikdə, müəyyən hallarda Arxivin elmi katibi 3 gün ərzində sənədlərlə bağlı istifadəçinin suallarını cavablandıra bilər .
2.3. Arxivin rəhbərliyi tərəfindən ərizə və ya məktub təqdim edilən vaxtdan bir il müddətinə oxu zalında işləmə hüququ verilir. Vaxtı qurtardığına və ya mövzunun dəyişilməsinə görə istifadəçi yeni ərizə və ya məktub təqdim etməlidir.
2.4. Xarici istifadəçilər Azərbaycan Respublirası Prezidentinin Siyasi Sənədlər Arxivində sənədlər ilə işləmək icazəsini almaq məqsədi ilə onları göndərən təşkilatın və vətəndaşlığı olan ölkənin Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən səfirliyi adından rəsmi məktubla Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinə elektron poçt vasitəsi ilə müraciət etməlidir. Müraciətdə tədqiqatçının adı, soyadı, atasının adı (tam şəkildə), ünvanı, elmi dərəcəsi, vəzifəsi, araşdırılan mövzu və xronoloji çərçivə, ezamiyyə müddəti öz əksini tapmalıdır. Müraciət qabaqcadan - 14 (on dörd) iş gündən gec olmamaq şərti ilə təqdim olunmalıdır. Azərbaycan Respublirası Prezidentinin İşlər İdarəsinin razılığı olduğu halda xarici istifadəçiyə. Azərbaycan Respublirası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Siyasi sənədlər Arxivində işləmək hüququ verilir.
2.5. İstifadəçi oxu zalına qəbul edilərkən anket, 2 nüsxədə tədqiqat mövzusu qeydiyyatı üzrəvərəqə doldurur, hazırkı iş Qaydaları ilə tanış olur, sənədlərin yayılmasının qadağan edilməsi haqqında öhdəliyi imzalayır.
2.6. Hər istifadəçi üçün onun oxu zalında işləmə icazəsinə dair sənədlər, anket, şəxsiyyətini, təsdiq edən sənədin surəti, ali təhsili və alimlik dərəcəsini təsdiq edən diplomun notarial qaydada təsdiq olunmuş surəti, istifadəçiyə işlərin verilməsi vərəqəsi, istifadəçi tərəfindən qeyd edilən, skan və kserosurətləri çıxarılmış işlərin siyahısı, lazım gəldikdə istifadəçi ilə yazışma daxil olmaqla şəxsi iş tərtib edilir.

3. İstifadəçilərin hüquqları, vəzifələri və məsuliyyətləri

3.1. İstifadəçilərə Arxivdə mövcud olan məlumat kitabçaları (siyahılar, kataloqlar icmallar, tematik kartotekalar və s.), saxlama vahidləri və sənədlər verilir.
Arxivin oxu zalında işləyən istifadəçilər aşağıdakı hüquqlara malikdirlər:

3.2.1. Oxu zalının iş rejimi, Arxivin oxu zalı vasitəsilə istifadəçilərə göstərilən xidmətlər, onların verilmə qaydaları və şərtləri haqqında məlumatı almaq.
3.2.2. Arxivin mütəxəssislərindən tədqiqat mövzusuna uyğun olan sənədlərin, Arxivdə mövcud olan məlumat kitabçalarının tərkibinə və məzmununa dair məsləhətlər almaq.
3.2.3. Qüvvədə olan qanunvericiliyə müvafiq olaraq tədqiqat mövzusuna dair sənədlərin və ya məlumat kitabçaları verilmədiyi halda (istifadəsinə məhdudiyyət qoyulan sənədlər istisna olmaqla) şikayət etmək olar.
3.2.4. Elmi kitabxananın, sorğu-məlumat fondlarından çap edilmiş nəşrlərdən və əlyazma materiallarından istifadə edə bilərlər.
3.2.5. Tədqiqat mövzusuna dair arxiv sənədlərinin surətlərini sifariş etmək, onlara verilmiş işlərdən, sənədlərdən, arxiv məlumat kitabçalarından qeydlər etmək.
3.2.6. Fərdi texniki vasitələrin (fərdi kompüter, maqnitofon, diktofon, skaner, telefon və s.) istifadəsi qəti qadağandır.
3.2.7. Oxu zalına makinada yazılmış və çap olunmuş mətnlərinin, elmi işin qrankalarının gətirilməsi və çıxarılması xüsusi buraxılışla oxu zalının nəzarətçisi tərəfindən qeydiyyata alınır. İstifadəçilərin əlyazma materialları buraxılışsız çıxarılır.
3.3. İstifadəçini (müraciət məktubunda müvafiq qeydlər olmaq şərti ilə) tərcüməçilər və ya köməkçilər müşaiyət edə bilərlər.
3.4. İstifadəçilərin vəzifələri:

3.4.1. AR Pİİ SSA-nın oxu zalında iş Qaydalarına və iş rejiminə riayət etməlidir.
3.4.2. Hər dəfə oxu zalının davamiyyət jurnalında qeydiyyat aparılmalıdır Oxu zalına kitablar, çap materialları (3.2.8. bəndində göstərilənlər istisna olmaqla), fotoaparatlar, kinokameralar, surətçıxaran texnika və s. gətirmək qadağandır.
3.4.3. Araşdırılan saxlama vahidlərinin istifadə vərəqələrini doldurmaq: tarix, soyad, adı (aydın yazmaq), görülmüş işin xarakteri (baxılması, qeydlər edilməsi) göstərilməklə.
3.4.4. İş müddətində oxu zalının iş rejiminə, sakitliyə və intizama riayət edilməlidir.
3.4.5. Arxiv fondlarında mühafizə olunan sənədələrdən əldə edilən məlumatları
düzgün istifadə edilmədiyi halda istifadəçi Azərbaycan Respublikası
qanunvericiliyinə uyğun cavabdehlik daşıyır. İstifadə və nəşr edərkən istifadəçi
mütləq sənədin məlumat mənbəyini, yəni sənədləri mühafizə edən arxivin adını,
onların axtarış əlamətlərini (fondun, siyahının, işin (saxlama vahidinin) və vərəqin
nömrələrini) göstərməlidir.;
3.4.5.1. İstifadəçi 3.4.5. bəndində göstərilən şərtə əməl etmədiyi təqdirdə, onun Arxivdə apardığı araşdırmaları dayandırılır.
3.5. Arxiv sənədlərinin mühafizəsi məqsədilə icazə verilmir:
3.5.1. Oxu zalına üst paltarda daxil olmaq, portfellər, idman və təsərrüfat çantaları (200 x 300 sm-dan artıq ölçüdə olan), plastik paketlər, çətirlər gətirmək.
Siqaret çəkmək və qidalanmaq üçün xüsusi yerlər ayrılmışdır.
3.5.2. Oxu zalından saxlama vahidlərini çıxarmaq, onları üçüncü şəxslərə ötürmək, uzun müddət işləri elektrik işığı və gün şüaları altında açıq qoymaq, işlərin üzərinə qoyulmuş kağızların üstündə yazmaq, vərəqlərin uclarını qatlamaq, kalka vasitəsilə sənədlərin surətini çıxartmaq, işlərin içinə kənar əşyalar qoymaq, kitab şəklində bağlanmamış işlərdə vərəqlərin yerini dəyişmək və ya digər işə qoymaq.
3.5.3. Bilavasitə arxiv sənədləri ilə iş zamanı yapışqandan, markerdən, çap makinası üçün düzəltmə (korrektə) vasitələrindən, surət çıxaran kağızdan, mürəkkəbli avtoqələmdən, qayçılardan və digər iti əşyalardan istifadə etmək.
3.5.4. Sənədlərin mətnlərində və sənədlərin cildlərində düzəlişlər etmək işarələr, altından xətt çəkmək qadağandır

3.6. İstifadəçilər tərəfindən arxiv sənədlərinin əsasında hazırlanmış biblioqrafik arayış və ya nəşrin nüsxəsi Arxivə təqdim edə bilərlər.
3.7. İstifadəçilər tərəfindən arxiv sənədlərinin oğurlanması və korlanması məsələləri qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun həll edilir.
3.8. Fəaliyyətləri ilə Arxivə maddi zərər vuran istifadəçilər qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyırlar.


4. Saxlama vahidlərindən, çap olunmuş nəşrlərdən, elmi-sorğu aparatından istifadə qaydaları

4.1. Sənədlərin alınması üçün sifariş verilərkən onları mütləq tələbnamə blankında fondların, siyahıların, arxiv işlərinin nömrələri göstərilməlidir.
4.2. İstifadəçiyə 1 iş günü ərzində 6-dan 10-a qədər saxlama vahidi verilir. İşləri təhvil verən mühafizəçinin məşğulluq dərəcəsi, sənədlərin fiziki vəziyyətləri və dəyərləri nəzərə alınaraq sənədlərin buraxılma normaları müəyyən edilə bilər.
4.3. Ehtiyat fondunun mövcudluğu zamanı sənədlərin əsli bir qayda olaraq oxu zalına buraxılmır. Müstəsna hallarda onların istifadəsinə icazə verilir.
4.4. Tədqiqatçı tərəfindən sifariş olunmuş materiallar sifariş vaxtından 3 gün ərzində oxu zalına verilir. Sənədlər tədqiqatçılara 1 ay müddətinə, xüsusi dəyər kəsb edən və cildlənməmiş işlər isə 5 gün müddətinə verilir. İstifadəçinin oxu zalına 2 həftə ərzində gəlmədiyi halda seçilmiş materiallar mühafizəxanaya qaytarılır və istifadəçi yeni tələbnamə ilə saxlama vahidini sifariş edir.
4.5. İstifadəçilər siyahıların, saxlama vahidlərinin və digər materialların alınma zamanı oxu zalı nəzarətçisinin iştirakı ilə onların vəziyyətini yoxlayıb, saxlama vahidlərinin istifadə vərəqələrində imzalayırlar. İstifadəçinin imzası saxlama vahidlərinin yoxlanılmasını, onların qaydasında olmasını və onun istifadə müddətində cavabdehliyini təsdiqləyir. Sənədlərlə işləyən müddətdə onlar oxu zalının nəzarətçisinin mühafizəxanasında (konteynerdə, seyfdə və ya işçi tərəfindən göstərilən yerdə) saxlanılır. İş başa çatdıqda sənədlər oxu zalının nəzarətçisinə təhvil verilir.
4.5.1. Saxlama vahidlərinin, sənədlərin korlanmasını və qüsurlarını, saxlama vahidində vərəqlərin olmamasını, səhv nömrələnmələrini aşkar etdikləri halda istifadəçilər dərhal oxu zalının nəzarətçisini xəbərdar etməlidirlər.
4.6. Saxlama vahidlərinin və sənədlərin buraxılmasının təxirə salınması aşağıdakı hallarda mümkündür:
• Onlar istifadəyə yararsız vəziyyətdə olduqda;
• Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulan məhdudiyyət olduqda;
• Sənədləri daimi mühafizəyə təhvil vermiş fond təsisçisi tərəfindən göstərilən sənədlərin istifadəsinə məhdudiyyət qoyulduqda;
• Arxivin əməkdaşları tərəfindən xidməti vəzifələrinin icrası – arayışlar üzrə iş, fondların tematik işlənməsi, dövlət hakimiyyəti orqanlarının sorğusuna əsasən məlumat materiallarının, sənədlər toplusunun, ehtiyat və ya istifadə edilmə fondunun hazırlanması, sənədlərin mövcudluğunun yoxlanılması, sənədlərin bərpası və ya surətinin çıxarılması, məxfilikdən çıxarılmış işlərin qeydə alınması və s. hallarda;
• Sifariş edilmiş materiallar sərgidə nümayiş edildikdə;
• Tələb olunan sənədlər digər istifadəçiyə verildikdə.
Elmi təsviri və texniki qeydiyyatı keçməmiş işlər (sənədlər) oxu zalına buraxılmır.
4.7. Şəxsi işlər və səxsi məlumat daşıyan digər sənədlər yalnız qohumluq dərəcəsini təsdiq edən sənədlər əsasında həmin səxslərin qohumlarına ya da məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanlarının qərarı əsasıda verilə bilər.

5. İstifadəçilərin sifarişləri ilə arxiv sənədlərinin surətlərinin çıxarılması və buraxılması

5.1. İstifadəçilərin sifarişi ilə sənədlərin kserosurəti çıxarılır.
5.2. İstifadəçilər surətçıxarma sifarişlərini xüsusi blankda qeyd edib, oxu zalının işçilərinə təqdim edirlər. Sifarişdə mütləq sənədlərin axtarış əlamətləri göstərilir.
5.3. Hazırlanan surətlərin həcmi, növləri və hazırlanma vaxtı sənədlərin fiziki vəziyyəti və arxivin texniki imkanları nəzərə alınaraq icra edilir, hər istifadəçiyə ildə baxılan saxlama vahidlərinin həcminin 40%-i qədərinin kserosurəti verilir.
Fondların, kolleksiyaların, saxlama vahidlərinin tam həcmdə surətinin çıxarılması qəti qadağandır.
Sənədlərin surətlərinin hazırlanması zamanı onların yararsız fiziki vəziyyəti və fiziki vəziyyətinə zərər gəlməsi ehtimalı olarsa sənədlərin surətçıxarma sifarişi qəbul edilmir.
Nadir sənədlərin, bərpası tələb olunan saxlama vahidlərinin surətlərinin çıxarılması qadağandır.
5.4. İstifadəçilərin sifarişi ilə nəşr olunmamış siyahıların, kataloqların, həmçinin verilənlər bazasının, elektron sənəd bankların və digər arxiv sorğu kitabçalarının surətlərinin çıxarılması qadağandır.
5.5. İstifadəçilərə (və ya onların vəkil edilmiş şəxslərinə) sənədlərin surətləri onların imzası ilə verilir.
5.6. Qismən məxfilikdən çıxarılmış, şəxsi sirr daşıyan sənədlərin surətləri, sənədlərin məxfi və şəxsi həyat sirri daşıyan hissələri istisna olmaqla istifadəçilərin sifarişi ilə Arxiv tərəfindən hazırlanır.

6. Oxu zalının iş rejimi

6.1. Bazar ertəsi- cümə, saat 10.00-dan-17.00-dək.
6.2. Hər ayın sonuncu cümə günü sanitar günüdür.


E-MÜRACİƏT

   3966 dəfə baxılıb